Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o informację publiczną WSSE Kielce – Badanie wody

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o informację publiczną WSSE Kielce – Badanie wody
Informacja Publiczna Personel zapytał 11 miesięcy temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Składam niniejszym

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji,

1. Jak często instytucja państwowa Sanepid, zajmuje się kontrolą skażenia wód, ujęć wodnych, które doprowadzają wodę do gospodarstw obywateli.
2. W jakim zakresie badane są próbki wody. Bakteriologiczne / chemiczne / toksykologiczne.
3. Jakie metody wykorzystywane są do badań próbek.
4. Do jakiej współpracy zobowiązane są placówki Sanepidu z różnych gmin, których ujęcia wody są wspólne.
5. Czy placówka otrzymująca powiadomienie ma obowiązek przekazania informacji do innych placówek, które korzystają z tego samego ujęcia wody.

6. Jakie są ustalone sposoby powiadamiania ludności cywilnej o skażeniu ujęcia wodnego.
7. Jakie rozwiązanie posiada administracja państwowa, aby uchronić ludność cywilną w przypadku nieprzewidzianego skażenia, które wymaga natychmiastowej reakcji a jest związane z zagrożeniem życia lub zdrowia ludności cywilnej.

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxxxxx@yyyyyyyy.zz

X. Y.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Odpowiedź:

ŚWIĘTOKRZYSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
ul. Jagiellońska 68,
25-734 Kielce
tel: 41 3655400,
fax: 41 3451873,
e-mail: wsse.kielce@pis.gov.pl,
www: wsse-kielce.pl

Kielce, dnia 10-09-2020
Znak: NHS.1331.5.2020

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie Informacji publicznej, informuje:
Ad. 1 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), próbki wody pobierane są w ramach :
wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, o której mowa w art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez podmioty wykorzystujące wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę;
nadzoru prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad jakością wody, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy.
Minimalną częstotliwość poboru próbek wody określa załącznik nr 3 i 4 ww. rozporządzenia.
Ad. 2 Zakres parametrów objętych monitoringiem zawarty jest w załączniku nr 2 i 4 ww. rozporządzenia.
Ad. 3 Charakterystykę metod badań określa załącznik nr 6 ww. rozporządzenia.
Ad. 4 Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna) zgodnie z Art. 19 Kpa nadzorują urządzenia wodociągowe zlokalizowane na podległym terenie.
Ad. 5 i 6 Kwestie związane z informowaniem mieszkańców o jakości wody regulują $ 26 i 27 ww. rozporządzenia.
Ad. 7 Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w przypadku pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, mogącego stanowić zagrożenie zdrowia lub życia, zgodnie z § 21. pkt 1 ust. 4 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w drodze decyzji administracyjnej stwierdzają brak przydatności wody do spożycia. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Ponadto właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje podjęcie działań naprawczych przez podmiot dostarczający wodę, mający za zadanie doprowadzić do poprawy jej jakości.

Jarosław Ciura ŚPWIS, Dyrektor
Otrzymuje:
1. adresat 2. a/a.