Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o informację publiczną Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologincza w Krakowie

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o informację publiczną Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologincza w Krakowie
admin Personel zapytał 11 miesięcy temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie,
ul. Prądnicka 76,
31-202 Kraków

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

1. Czy Sanepid nakłada kary na Polaków w związku z nienoszeniem osłony przyłbicy / maseczki na twarzy?
2. Jeśli kara to na podstawie jakiego przepisu.

Informacje proszę przesłać na adres: xx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx

M. K.
—————————————————–
Pouczenie:W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

2 odpowiedzi
Best Answer
admin Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Szanowny Panie
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Krakowie nie nakłada mandatów karnych za nienoszenie maseczek.
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna nie jest wyposażona w kompetencje do nakładania kar administracyjnych za nienoszenie maseczek.
Nadmieniam ponadto, iż podnoszona kwestia nie jest objęta dyspozycją art. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.).

z poważaniem
Dominika Łatak-Glonek

admin Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Otrzymano odpowiedź. Wniosek do poprawy!