Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o informację publiczną – PSSE w Warszawie – maseczki – 03.09.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o informację publiczną – PSSE w Warszawie – maseczki – 03.09.2020
admin Personel zapytał 11 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie
ul. Jana Kochanowskiego 21,  01-864 Warszawa

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

1. Czy Sanepid nakłada kary na Polaków w związku z nienoszeniem osłony przyłbicy / maseczki na twarzy?
2. Jeśli kara to na podstawie jakiego przepisu.

Informacje proszę przesłać na adres: yyyyyyyyyyyyy@xxxxxx.zz

X. Y.
—————————————————–
Pouczenie:W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Odpowiedź:

W związku z otrzymanym w dniu 03.09.2020 r. drogą elektroniczną wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, ze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie jest uprawniony do nakładania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie obowiązku zasłaniania ust i nosa w sytuacjach i miejscach opisanych w § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 z późn. zm.). Podstawę prawną do zastosowania administracyjnej kary pieniężnej są przepisy art. 46b pkt 4, art. 48a ust. 1 pkt 5, ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.).

Z poważaniem,

Konrad Kalata

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie