Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o informację publiczną PSSE Szczytno- Badanie wody

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o informację publiczną PSSE Szczytno- Badanie wody
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Szczytnie

Składam niniejszym

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji,

1. Jak często instytucja państwowa Sanepid, zajmuje się kontrolą skażenia wód, ujęć wodnych, które doprowadzają wodę do gospodarstw obywateli.
2. W jakim zakresie badane są próbki wody. Bakteriologiczne / chemiczne / toksykologiczne.
3. Jakie metody wykorzystywane są do badań próbek.
4. Do jakiej współpracy zobowiązane są placówki Sanepidu z różnych gmin, których ujęcia wody są wspólne.
5. Czy placówka otrzymująca powiadomienie ma obowiązek przekazania informacji do innych placówek, które korzystają z tego samego ujęcia wody.

6. Jakie są ustalone sposoby powiadamiania ludności cywilnej o skażeniu ujęcia wodnego.
7. Jakie rozwiązanie posiada administracja państwowa, aby uchronić ludność cywilną w przypadku nieprzewidzianego skażenia, które wymaga natychmiastowej reakcji a jest związane z zagrożeniem życia lub zdrowia ludności cywilnej.

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxxx@yyyyyyyy.zz

X. Y.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
12-100 Szczytno
ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. 896244877331

HK 4011.4.2.2020
Pani X. Y.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie w odpowiedzi na Pani wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej z dnia 03.08.2020 r. przekazuje informacje na pytania umieszczone we wniosku:
Ad. 1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie sprawuje nadzór nad wodociągami zbiorowego zaopatrzenia w wodę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 7 grudnia 2017 r., które określa częstotliwość badania wody oraz parametry. Częstotliwość badań wody wodociągów jest uzależniona od produkcji wody w m3/d. i jest przeprowadzana zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem na dany rok, w harmonogramie ujęte są kontrole przeprowadzane przez PSSE w Szczytnie oraz przez przedsiębiorstwa wodociągowe i tak wodociągi :
>1000 m3/d jakość wody kontrolowana jest 2 razy w miesiącu (1 raz przez PSSE i 1 raz przez przedsiębiorstwo wodociągowe)
>100 m3/d jakość wody jest kontrolowana 8 x w roku (4 razy przez PSSE przedsiębiorstwo wodociągowe)
<100 m3/d jakość wody kontrolowana jest 5 razy w roku ( 3 razy przez PSSE i 2 razy przez przedsiębiorstwo wodociągowe)
Ad. 2 Wody badane są w zakresie mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym zgodnie z parametrami określonymi w rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 7 grudnia 2017 r..
Ad. 3 Badania próbek wody wykonywane są przez laboratoria akredytowane zgodnie z polskimi normami.
Ad. 4 Powiatowe Stacje zobowiązane są do ciągłej współpracy między sobą a szczególnie w przypadku pogorszenia jakości wody.
Ad.5 W przypadku informacji o złej jakości wody organ informuje konsumentów zaopatrywanych w wodę z danego wodociągu.
Ad.6 Sposoby powiadamiania ludności cywilnej o skażeniu wody określa § 26 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 7 grudnia 2017 r
Ad.7 W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego skażenia, które wymaga natychmiastowej reakcji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia , zakazuje spożywania wody przez ludzi i nakazuje zapewnić odbiorcom wodę do spożycia o właściwych parametrach z innego, zastępczego źródła (inne ujęcie wody, beczkowozy, cysterny woda butelkowana).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Tomasz Liwartowski