Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o informację publiczną PSSE Gdynia- Badanie wody

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o informację publiczną PSSE Gdynia- Badanie wody
Informacja Publiczna Personel zapytał 10 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Gdyni
ul. Starowiejska 50
81-356 Gdynia

Składam niniejszym
W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji,

1. Jak często instytucja państwowa Sanepid, zajmuje się kontrolą skażenia wód, ujęć wodnych, które doprowadzają wodę do gospodarstw obywateli.
2. W jakim zakresie badane są próbki wody. Bakteriologiczne / chemiczne / toksykologiczne.

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxx@yyyyyyyyy.zz
X. Y.
—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI

Nr sprawy NK.4710.46.2020
Nr pisma W/ 6920 /2020
Gdynia, dnia 5 października 2020r.
za dowodem doręczenia

Pani X. Y.
e-mail: xxxxxxx@yyyyy.zz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, w związku z Pani wnioskiem przesłanym drogą elektroniczną, dot. udzielania informacji publicznej, przesyła odpowiedzi na zadane pytania. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni prowadzi nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia w oparciu o przepisy określone w obowiązujących aktach prawnych, tj. ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2019, poz. 1437 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017., poz. 2294). Na terenie Gdyni nie występowały skażenia ujęć wody. Częstotliwość, zakres i metody badań określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI
Tomasz Kiliński

Klauzula informacyjna spełniająca obowiązek informacyjny wynikający z RODO (Dz. Urz. UEL 119/1 z dnia 04.05.2016r. ze zm.) jest dostępna w siedzibie PSSE w Gdyni oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PSSE w Gdyni
adres: ul. Starowiejska 50
81-356 Gdynia
telefon: (58) 620-85-27 w. 327,328 tel/fax: (+58) 620-57-44
e-mail: psse.gdynia@pis.gov.pl strona www: psse.gdynia.pl