Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o informację publiczną – Komenda Główna Policji – Warszawa

ZapytaniaKategoria: Komenda GłównaWniosek o informację publiczną – Komenda Główna Policji – Warszawa
admin Personel zapytał 10 miesięcy temu

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
ul. Puławska 148/150,
02-624 WARSZAWA

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

1. Na podstawie którego przepisu, Policja karze Polaków mandatem za brak osłony  na twarzy?
2. Czy wprowadzone ograniczenia są zgodne z prawem?
3. Która ustawa wprowadzona zgodnie z prawem i Konstytucją, definiuje obostrzenia, na podstawie których Policja kara Polaków.

Informacje proszę przesłać na adres: xx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx

M. K.
—————————————————–
Pouczenie:W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.