Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o dostęp do informacji publicznej – WSSE – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Kraków

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o dostęp do informacji publicznej – WSSE – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Kraków
admin Personel zapytał 11 miesięcy temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Krakowie

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

1. Czy w Polsce została ogłoszona Epidemia? I kiedy?

2. Jakiego wirusa dotyczy Epidemia?

3. Jakiej choroby dotyczy Epidemia?

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxx@yyyyyyy.yy

Z. X.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Odpowiedź:

MAŁOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
Kraków, dnia 9 września 2020 r.
NE.1331.13.2020

Pani
Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 3.09.2020 r.
Szanowna Pani, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesłany pocztą elektroniczną, z dnia 3 września 2020 r., informuje, że odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie 1 i pytanie 2 znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491) https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/491, a odpowiedź na pytanie 3 jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 roku w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (DZ.U. poz. 376) https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/376 .

Z poważaniem

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Z up. lek. med. Maciej Klima Zastępca Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego Dokument podpisany elektronicznie
Ref. spr.: M. Ulman, tel.: 12 25 49 449
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76 http://www.wsse.krakow.pl e-mail: wsse.krakow@pis.gov.pl