Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o dostęp do informacji publicznej – PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Poznań

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o dostęp do informacji publicznej – PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Poznań
admin Personel zapytał 7 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

1. Czy w Polsce została ogłoszona Epidemia? I kiedy?

2. Jakiego wirusa dotyczy Epidemia?

3. Jakiej choroby dotyczy Epidemia?

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxx@oooooo.xx

Z. Y.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Best Answer
admin Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POZNANIU Telefony: – informacja o numerach wewnętrznych
61 646-78-50 – PPIS 61 646-78-42
ul. Gronowa 22
61-655 Poznań – fax 61 646-78-41
http://www.psse-poznan.pl – e-mail PPIS
psse.poznan@pis.gov.pl – Oddział Epidemiologii
61 646-78-61 – e-mail
epidemiologia@psse-poznan.pl – fax
61 646-78-37
Poznań, dnia 10-09- 2020
E.1331.1.2020
Pani

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Poznaniu w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 03.09.2020 r. dotyczące udzielenia informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.) informuje, jak niżej.
Ad 1 i 2. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Ad. 3. Zgodnie z definicją światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization) wirusowy czynnik chorobotwórczy SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Ponadto tutejszy organ informuje, iż na stronach internetowych: – Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/koronawirus), – Ministerstwa Spraw Zagranicznych (https://www.gov.pl/web/dyplomacja),
Głównego Inspektora Sanitarnego (https://www.gov.pl/web/gis/wiadomości – strony od 1 do 12), Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (https://www.pzh.gov.pl/aktualnosci/komunikaty), Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
(http://www.pteilchz.org.pl) zamieszczane są zarówno informacje podstawowe na temat zakażeń wirusem SARS-CoV-2 jak i aktualności dotyczące przedmiotowego tematu.
Mając na uwadze powyższe informuję, iż PPIS w Poznaniu odpowiedział wnioskującemu na pytania w ramach posiadanych kompetencji i uprawnień, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, obejmujących nadzór nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi u ludzi. Jeżeli nie udzielił w pełni informacji w żądanym we wniosku zakresie to znaczy, iż nie dysponuje takimi danymi. PPIS w Poznaniu podkreśla, iż zgodnie z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12.09.2009 r. sygn. akt II SAB 91/03 oraz z dnia 24.09.2005 r. sygn. akt OSK 1931/04 „Każdy podmiot – również np. organizacja pozarządowa – jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, jeżeli wykonuje zadania publiczne i ma takie informacje” ì „Obowiązek informacyjny organu publicznego nie musi być adekwatny do ustalonego zakresu jego działania, ale jest tylko i wyłącznie konsekwencją faktu dysponowania przez organ daną informacją”. Niemniej organ nie może ponosić odpowiedzialności za treść informacji publicznej, którą posiada, ale której nie wytworzył..
Ponadto PPIS w Poznaniu informuje, że nie jest rolą organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej udzielanie odpowiedzi na pytania z zakresu wiedzy medycznej, zwłaszcza zjawisk objętych badaniami, albowiem pytania w żądanym zakresie nie dotyczą danych stanowiących urzędowy zbiór informacji zarejestrowanej.

Państway yowiatowy Inspektor fahipleny w Poznaniu
Z up mgr Anna Pawłowska
Otrzymują:
1. Adresat (za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail)
2. aa

ES