Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o dostęp do informacji publicznej – KWP – Komenda Wojewódzka Policji – Olsztyn

ZapytaniaKategoria: Jak nie pisać wnioskówWniosek o dostęp do informacji publicznej – KWP – Komenda Wojewódzka Policji – Olsztyn
admin Personel zapytał 11 miesięcy temu

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
ul. PARTYZANTÓW 6/8
10-521 OLSZTYN

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

1. Na podstawie jakiego przepisu Policja karze Polaków mandatem za brak osłony na twarzy?
2. Czy wprowadzone ograniczenia są zgodne z prawem?
3. Która ustawa, wprowadzona zgodnie z prawem i Konstytucją, definiuje obostrzenia, na podstawie których Policja kara Polaków.

Informacje proszę przesłać na xxxxxxxxxx@yyyyyy.yy

Z. Y.
—————————————————–
Pouczenie:W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.
1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Odpowiedź:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OLSZTYNIE
Wydział Komunikacji Społecznej

POLICJA
KOMENDA WOJEWÓDZKA
Kom – 683/680/2020
Olsztyn, dnia 9 września 2020 r.

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 6 września 2020 roku do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informuję, co następuje.

W zakresie pytania pierwszego informuję, że w dniach 16.04.2020r. – 02.09.2020 r. policja wystawiła 225 mandatów w garnizonie warmińsko-mazurskim w trybie art. 54 Kodeksu wykroczeń.

Treść pytania drugiego i trzeciego wnioskodawcy nie dotyczy informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, dlatego – zgodnie z prawem – organ nie udzieli odpowiedzi, w trybie obowiązującej ustawy.
Tryb udostępniania informacji o obowiązującym prawie został określony w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych i w tym zakresie nie znajduje zastosowania regulacja przewidziana w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Uprawnienie do uzyskania informacji publicznej w postaci treści przepisów obowiązującego prawa jest bowiem realizowane poprzez obowiązek ogłaszania aktów normatywnych, a więc w odmiennym trybie niż przez ustawę o dostępie do informacji publicznej.

W sytuacji gdy wnioskodawca żąda udzielenia informacji, które nie są informacjami publicznymi w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej organ nie jest zobowiązany do wydania decyzji o odmowie udzielenia informacji, lecz zawiadamia jedynie wnoszącego, iż żądane dane nie mieszczą się w pojęciu objętym przedmiotową ustawą.

NACZELNIK Wydziału Komunikacji Społecznej
KWP AD Olsztynie
nadkom, Robert Brzycki
Wyk. 1 egz. Przesłano e-mail: xxxxxxxxxxx@zzzzzzzz.yy Podpisany oryginał znajduje się w WKS KWP w Olsztynie
10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8
tel. 477315431
fax. 477315625