Wnioski obywateli
Informacja publiczna

W N I O S E K o udzielenie informacji publicznej – Minister Sprawiedliwości – kopia mianowania na asesora

ZapytaniaKategoria: WnioskiW N I O S E K o udzielenie informacji publicznej – Minister Sprawiedliwości – kopia mianowania na asesora
admin Personel zapytał 4 lata temu
Dnia 16.05.2017 r.
Minister Sprawiedliwości
W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej , wnoszę o udzielenie informacji , poprzez
przesłanie mi kserokopii Aktu Mianowania na asesora sądowego z dnia 30.09.1987 r.   pod L.dz.KD.I 121/4589/87
Informację proszę przesłać na adres mailowy:
5 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 4 lata temu

Z powodu braku odpowiedzi, wysłano powtórny wniosek dzień przed zakończeniem terminu 14 dni. Dodano kwestie prawne w dole wniosku.

Dnia 29.05.2017

Minister Sprawiedliwości
Ponowny W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej , wnoszę o udzielenie informacji , poprzez
przesłanie mi kserokopii Aktu Mianowania na asesora sądowego z dnia 30.09.1987 r.   pod L.dz.KD.I 121/4589/87

Informację proszę przesłać na adres mailowy xxxxxxxx@xxxxxxx.xx

Podpis

————————————————————————————————-

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

admin Personel odpowiedział 4 lata temu

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości.

May 29, 2017 3:09 PM

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Ministra
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
BM-II-082-468/17
Szanowna Pani/Pan,
w nawiązaniu do otrzymanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej, informuję, że powzięliśmy wątpliwość, czy nasza odpowiedź zostanie doręczona rzeczywistemu wnioskodawcy. Mamy na uwadze stanowisko sądów administracyjnych, które dotyczy anonimowych wnioskodawców. Jako przykład można wskazać prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 29 czerwca 2016 r. sygn. akt II SAB/Gd 60/16. Zdaniem tego Sądu, określenie we wniosku o udostępnienie informacji publicznej, składanego drogą elektroniczną co najmniej imienia i nazwiska wnoszącego stanowi istotny, konieczny element tego wniosku. Co za tym idzie, brak jest możliwości zarzucenia organowi bezczynności w sytuacji, gdy wpływa do niego anonimowy wniosek o udzielenie informacji publicznej, a jego autor nie chce ujawnić swojego imienia i nazwiska organowi. Brak możliwości identyfikacji nadawcy wniosku oznacza również, że skarżący nie wykazał, że to on złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej, a zatem jego skarga na bezczynność nie może być uwzględniona. Zarówno to orzeczenie, jak i inne, które zostały przywołane w jego treści są powszechnie dostępne, pod adresem: http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl
Mając powyższe na uwadze, deklarujemy gotowość rozpatrzenia wniosku i udostępnienia żądanego dokumentu, jednak w warunkach umożliwiających jego przekazanie rzeczywistemu wnioskodawcy. Prosimy zatem o podanie imienia i nazwiska wnioskodawcy.
Na zakończenie, zwracam Pani/Pana uwagę na fakt, że wniosek wpłynął do Ministerstwa Sprawiedliwości 16 maja br. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, podstawowy termin przekazania odpowiedzi wynosi 14 dni. To oznacza że w niniejszej sprawie tut. Urząd powinien udzielić odpowiedzi do jutra, tj. 30 maja br., a tym samym nie popadł w bezczynność.

Z poważaniem
Aneta Dróbecka
Główny Specjalista
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Biuro Ministra

tel: 22 23-90-354

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel: +48 22 52 12 888

From: Bacińska Monika (BM)
Sent: Monday, May 29, 2017 1:17 PM
To: Dróbecka Aneta (BM)
Subject: FW: Ponowny W N I O S E K o udzielenie informacji publicznej BM-II-082-468/17/2

From:
Bołdyn Łukasz (BM) On Behalf Of Biuro Ministra
Sent: Monday, May 29, 2017 12:52 PM
To: Bacińska Monika (BM)
Subject: FW: Ponowny W N I O S E K o udzielenie informacji publicznej

From:

Sent: Monday, May 29, 2017 12:47 PM
To: Biuro Ministra
Subject: Ponowny W N I O S E K o udzielenie informacji publicznej

admin Personel odpowiedział 4 lata temu

Kolejne pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dnia 30.05.2017 r.

Minister Sprawiedliwości

W dniu 16.05.2017 r. Do Biura Ministra Sprawiedliwości drogą elektroniczną na adres bm@ms.gov.pl, złożyłem wniosek o udostępnienie informacji publicznej, poprzez przesłanie mi na podany adres elektroniczny xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx kserokopii Aktu Mianowania asesorem sądowym , wydanego przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 30.09.1987 r pod L.dz. KD I 121/4589/87.

W dniu 29.05.2017 r. biorąc pod uwagę iż w kolejnym dniu upływa termin udzielenia mi odpowiedzi lub odmowy udzielenia informacji w postaci decyzji, ponowiłem wniosek z dnia 16.05.2017 r.

W dniu 29.05.2017 r. drogą elektroniczną otrzymałem informację iż powzięto wątpliwość, czy udzielona odpowiedź zostanie doręczona rzeczywistemu wnioskodawcy, ponieważ mój wniosek nie zawiera imienia i nazwiska.
Organ zadeklarował gotowość rozpatrzenia wniosku i udostępnienia żądanego dokumentu, pod warunkiem podania imienia i nazwiska wnioskodawcy, powołując się na wyrok WSA w Gdańsku z dnia 29.06.2016 r. sygn. akt II SAB/Gd 60/16

Zgodnie z uchwałą 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 09.12.2013 r. sygn. I OPS 7/13 : “.. postępowanie w sprawie o udostępnienie informacji publicznej jest postępowaniem odformalizowanym i uproszczonym ,w którym przepisy kpa znajdują zastosowanie dopiero na etapie wydawania decyzji ..”

Anonimowy wniosek również podlega rozpoznaniu co potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych :

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 26.08.2015 sygn. akt II SAB/Kr 85/15
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 09.06.2016 r. sygn. akt II SAB/Bk 38/16
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10.11.2010 r. sygn. akt II SAB/Wa 259/10
i inne

Poza tym, skoro anonimowy jest dostęp do stron internetowych Biuletynów Informacji Publicznej, to również każdy wnioskujący ma prawo do anonimowości.
Również przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie wskazują na jakiekolwiek wymogi formalne wniosku (poza formą pisemną).

Otrzymane drogą elektroniczną pismo z dnia 29.05.2017 r. nie przerywa 14 -dniowego terminu do udzielenia informacji publicznej w związku z czym, od dnia 30.05. 2017 r. organ będzie pozostawał w bezczynności.

Udostępnię dane osobowe w sytuacji wezwania mnie do ich udostępnienia, w przypadku konieczności wydania decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej.
Oczekuję niezwłocznego udzielenia mi żądanej informacji publicznej na adres elektroniczny: xxxxxx.xxxxx.xx

admin Personel odpowiedział 4 lata temu

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości. – 08/06/2017

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Ministra
Wydział Komunikacji i Promocji
 
BM-II-082-468/17
 
Szanowny Panie,
 
bardzo proszę o potwierdzenie, czy jest Pan nadawcą identycznego wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Ministerstwa Sprawiedliwości z oznaczonego co do imienia i nazwiska adresu poczty elektronicznej w dniu 5 czerwca br. i został następnie przekazany (w celu realizacji) do tut. Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych (o czym wnioskodawca został zawiadomiony).
 
Powyższa prośba ma na celu zidentyfikowanie tych samych spraw i oznaczenie tego faktu w ewidencji wpływającej korespondencji.
 
Z poważaniem
Aneta Dróbecka
Główny Specjalista
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji 
Biuro Ministra

tel:

22 23-90-354

 

admin Personel odpowiedział 4 lata temu

Kolejne pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości
Pismo skierowane do mnie w dniu 08.06.2017r., (BM-II-082-468/17) jest niezrozumiałe, ponieważ nie ma związku z pismem skierowanym do Państwa w dniu 30.05.2017r. w odpowiedzi na wniosek z dnia 16.05.2017r. i ponownie wysłany w dniu 29.05.2017r.
Do chwili obecnej nie otrzymano odpowiedzi na pismo z dnia 16.05.2017r., również ponowny wniosek z dnia 29.05.2017r. co sprawia, że organ pozostaje w bezczynności od dnia 30.05.2017r. Składam wniosek po raz trzeci o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, poprzez przesłanie mi kserokopii Aktu Mianowania na asesora sądowego z dnia 30.09.1987r. pod L.dz.KD.I 121/4589/87, ewentualnie przesłanie oświadczenia, iż organ zamierza wydać decyzję odmowną.