Wnioski obywateli
Informacja publiczna

W N I O S E K o udostępnienie informacji publicznej – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Barbara Kosub

ZapytaniaKategoria: WnioskiW N I O S E K o udostępnienie informacji publicznej – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Barbara Kosub
admin Personel zapytał 4 lata temu

 dnia 01.02.2017

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

W N I O S E K
o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 61 Konstytucji RP , wnoszę o udzielenie mi informacji publicznej , poprzez przesłanie kserokopii :

1. decyzji Ministra Sprawiedliwości ( Lecha Domeradzkiego) z dnia 20 lipca 1984 r . o mianowaniu Pani Barbary Kosub, asesorem sądowym w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Krakowie

2. uchwały Rady Państwa z dnia 30 października 1986 r. wraz z wnioskiem Ministra Sprawiedliwości (Lecha Domeradzkiego) o powołaniu Pani Barbary Kosub do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa -Nowej Huty w Krakowie

3. postanowienia Prezydenta RP z dnia 12 maja 1999 r. o powołaniu SSR Barbary Kosub do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie , wraz z wnioskiem Krajowej Rady Sądowniczej (postanowienie nie opublikowane w Monitorze Polskim)

Uchwałą Krajowej Rady Sądowniczej Nr 22/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie , ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2015 poz. 356 , postanowiono przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydaturę Pani Barbary Kosub , sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie .

19 kwietnia 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej wręczył Pani Barbarze Kosub akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Ponieważ przebieg drogi zawodowej Pani Barbary Kosub, zamieszczony w opinii Krajowej Rady Sądowniczej z dnia 11 stycznia 2016 r. budzi uzasadnione podejrzenie iż Pani ta nie posiada uprawnień do sprawowania urzędu sędziowskiego , a tym samym wydawania wyroków w imieniu Rzeczypospolitej , wnoszę o udzielenie informacji publicznej poprzez przesłanie wymienionych powyżej dokumentów.

Cytuję przebieg drogi zawodowej Pani Barbary Kosub , zamieszczony w uchwale Krajowej Rady Sądowniczej nr 22/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. :

„Pani Barbara Kosub urodziła się 11 grudnia 1956 r. w Krakowie.
W 1979 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie z wynikiem dobrym.
W okresie od listopada 1979 r. do lutego 1984 r. odbywała aplikację sądową :
pozaetatową w okresie od listopada 1979 do października 1980 r.
etatową w okresie od października 1980 do lutego 1984 r .w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Krakowie.

Od listopada 1979 r. do października 1980 r. była zatrudniona na stanowisku pomocy sekretarza w Okręgowym Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie.

Egzamin sędziowski złożyła w grudniu 1983 r. z wynikiem dobrym.

Od marca 1984 r. do sierpnia 1984 r. była zatrudniona na stanowisku starszego referenta w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie.

Pismem z dnia 20 lipca 1984 r. Minister Sprawiedliwości (Lech Domeradzki) mianował Panią Barbarę Kosub, asesorem sądowym w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Krakowie

Pracę na tym stanowisku wykonywała od sierpnia 1984 r. do lipca 1986 r. w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórze w Krakowie a następnie w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie.

Z dniem 30 października 1986 r. została powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie .

W 1989 r. Korzystała z sześciomiesięcznego urlopu dla poratowania zdrowia.

Od września 1997 r. do kwietnia 1999 r. była delegowana do VII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Wojewódzkiego w Krakowie.

Po ministerialnym awansie delegowania do sądu wyższej instancji , z dniem 12 maja 1999 r. została powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Aleksandra Kwaśniewskiego ) do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie , a to zapewne na podstawie aktu powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 30 października 1986 r. wydanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W 1986 r . istniało państwo polskie pod nazwą PRL , z Radą Państwa, pełniącą od 1952 r. kolegialną rolę głowy państwa i aż do 8 kwietnia 1989 r. , był to jedyny organ uprawniony do powoływania i odwoływania sędziów (uchwałą) na wniosek Ministra Sprawiedliwości.

Pierwszym prezydentem PRL w dniu 19 lipca 1989 r. został Wojciech Jaruzelski.
Po zmianie nazwy państwa od 31 grudnia 1989 r. pierwszy prezydent III Rzeczypospolitej Polskiej.

Dopiero od dnia 8 kwietnia 1989 r. po nadaniu nowego brzmienia art. 60.1 Konstytucji PRL uprawnienia Rady Państwa do powoływania sędziów , przekazano prezydentowi.

art. 60. ust. 1 Konstytucji PRL stanowił – „sędziowie są powoływani przez Radę Państwa” . (Dz.U.1976 Nr 7 poz. 36 tekst jedn.)

Art. 60 ust. 2 – tryb powoływania sędziów określa ustawa

art. 6 par. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 prawo o ustroju sądów powszechnych stanowił : „sędziów powołuje i odwołuje Rada Państwa na wniosek Ministra Sprawiedliwości” (Dz.U. Nr 31 poz.137)

Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r o zmianie konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nadano nowe brzmienie art. 60 ust.1 : „sędziowie są powoływani przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądowniczej” (Dz.U.1989 Nr 19 poz.101)

Art 6 par. 2 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych otrzymał brzmienie : „sędziów powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Krajowej Rady Sądowniczej” – (.(Dz.U. 1989 Nr 73 poz. 436)

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa : Krajowa Rada Sądownictwa, rozpatruje kandydatury na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych i sądów wojskowych oraz przedstawia Prezydentowi Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wnioski o ich powołanie (Dz.U.1989 nr 73 poz. 435)

Wnoszę o ustalenie przez Prezydenta RP , na podstawie jakiego aktu i przez jaki organ Pani Barbara Kosub została powołana w dniu 30 października 1986 r. do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Krakowie oraz przed jakim organem złożyła ślubowanie sędziowskie.

W załączniku odpowiednie dokumenty.

1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 4 lata temu

Załączone dokumenty
M2016000051101
22