Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie musi być podpisany

Stanowisko WSA w Krakowie przedstawione w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt: II SAB/Kr 91/15.

W ocenie WSA,  wniosek o udostępnienie informacji publicznej został skierowany do instytucji państwowej. Zdaniem Sądu nie ulega wątpliwości, że podmiot ten to jest podmiotem, który realizuje zadania o charakterze publicznym, a żądana informacja stanowi informację publiczną w rozumieniu tej ustawy i podlega udostępnieniu na określonych w tej ustawie zasadach.

Odnosząc się do formy wniosku (e-mail) i braku podpisu wniosku stwierdzić należy, że w ustawie o dostępie do informacji publicznej brak jest wskazania jakichkolwiek wymagań formalnych wniosku (poza utrwaleniem go w formie pisemnej). Za zachowanie formy pisemnej uznać należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet, w sytuacji gdy do jego autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny. Taka interpretacja uzasadniona jest brakiem konieczności pełnego zidentyfikowania wnioskodawcy, który żądając informacji publicznej, nie musi wykazać się jakimkolwiek interesem prawnym lub faktycznym.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie musi być podpisany
Źródło: https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/28202-wniosek-o-udostpnienie-informacji-publicznej-nie-musi-by-podpisany