Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Kategoria: Prawo

Rozdział 2. Dostęp do informacji publicznej – Art. 6. Informacja podlegająca udostępnieniu

Art. 6. Informacja podlegająca udostępnieniu 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,b) projektowaniu aktów normatywnych,c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań;2) podmiotach, o których mowa w art. 4podmioty obowiązane do udostępniania informacji […]

Czytaj dalej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie musi być podpisany

Stanowisko WSA w Krakowie przedstawione w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt: II SAB/Kr 91/15. W ocenie WSA,  wniosek o udostępnienie informacji publicznej został skierowany do instytucji państwowej. Zdaniem Sądu nie ulega wątpliwości, że podmiot ten to jest podmiotem, który realizuje zadania o charakterze publicznym, a żądana informacja stanowi informację publiczną w rozumieniu tej […]

Czytaj dalej

Informacja publiczna przetworzona

https://mojafirma.infor.pl/prawo-autorskie/prawo-prasowe/221893,Informacja-publiczna-przetworzona.html

Czytaj dalej

Dostęp do informacji publicznej – Terminy obowiązujące

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej – udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, urząd powiadamia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz […]

Czytaj dalej